صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/05/11 1,002,313 1,002,313 1,002,313 0 0 150,000 0 0 150,000 150,346,883,011
162 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/05/10 1,002,437 1,002,437 1,002,437 0 0 150,000 0 0 150,000 150,365,617,007
163 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/05/09 1,002,562 1,002,562 1,002,562 0 0 150,000 0 0 150,000 150,384,351,380
164 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/05/08 1,002,687 1,002,687 1,002,687 0 0 150,000 0 0 150,000 150,403,086,641
165 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/05/07 1,002,812 1,002,812 1,002,812 0 0 150,000 0 0 150,000 150,421,822,020
166 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/05/06 1,002,937 1,002,937 1,002,937 0 0 150,000 0 0 150,000 150,440,557,518
167 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/05/05 1,003,062 1,003,062 1,003,062 0 0 150,000 0 0 150,000 150,459,293,392
168 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/05/04 1,003,187 1,003,187 1,003,187 0 0 150,000 0 0 150,000 150,478,029,639
169 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/05/03 1,003,377 1,003,377 1,003,377 0 0 150,000 0 0 150,000 150,506,545,892
170 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/05/02 1,003,498 1,003,498 1,003,498 0 0 150,000 0 0 150,000 150,524,741,699
171 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/05/01 1,003,620 1,003,620 1,003,620 0 0 150,000 0 0 150,000 150,542,926,590
172 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/04/31 1,003,741 1,003,741 1,003,741 0 0 150,000 0 0 150,000 150,561,223,243
173 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/04/30 997,996 997,996 997,996 0 0 150,000 0 0 150,000 149,699,422,079
174 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/04/29 998,119 998,119 998,119 0 0 150,000 0 0 150,000 149,717,846,172
175 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/04/28 998,242 998,242 998,242 0 0 150,000 0 0 150,000 149,736,270,523
176 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/04/27 998,365 998,365 998,365 0 0 150,000 0 0 150,000 149,754,695,135
177 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/04/26 998,487 998,487 998,487 0 0 150,000 0 0 150,000 149,773,120,006
178 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/04/25 998,612 998,612 998,612 0 0 150,000 0 0 150,000 149,791,739,669
179 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/04/24 998,734 998,734 998,734 0 0 150,000 0 0 150,000 149,810,173,335
180 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/04/23 998,857 998,857 998,857 0 0 150,000 0 0 150,000 149,828,607,003