صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران(تغییرات امیدنامه ای) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۳۰-۱۱-۱۴۰۰ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ تغییر کارمزد متولی تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ تغییر هزینه های ارکان تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ تاییدیه سازمان بابت تغییرات امیدنامه ای(کمیته سرمایه گذاری) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران مورخ ۲۹-۰۶-۱۳۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ تاییدیه بورس درخصوص تغییر حوزه فعالیت صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۲۱-۱۰-۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه