صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران مورخ ۲۹-۰۶-۱۳۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ تاییدیه بورس درخصوص تغییر حوزه فعالیت صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۲۱-۱۰-۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه