صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ %۰.۰۸۳
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ (۰.۰۱)% (۱.۵۴)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ (۲.۰۵۴)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ %۰.۰۷۷ %۱۳.۱۶۵
۶ ماه ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ %۰.۰۵۴ %۱۳.۸۵
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ %۱.۰۱۷ %۳۲.۷۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ %۰.۸۱۷ %۱۲۸۹.۸۴۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۰.۵۷ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۵.۲)% (۹.۵۵)%