صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ گزارش پرتقوی منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ گزارش پرتقوی منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ گزارش پرتقوی منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ اطلاعات و صورت‌های مالی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ‎۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ گزارش پرتقوی منتهی به اسفند ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ گزارش پرتفو منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ گزارش پرتفو منتهی به دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ صورتهای مالی منتهی به ۳۰آذر ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ گزارش عملکرد منتهی به ۳۰آذر ماه۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ گزارش پرتفوی منتهی به آذر ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ گزارش پرتفوی منتهی به آبان ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ صورتهای مالی منتهی به ۳۱-۰۶-۱۴۰۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ گزارش عملکرد منتهی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ صورتهای مالی منتهی به۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ گزارش عملکرد منتهی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ گزارش پرتقوی منتهی به۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ گزارش پرتقوی منتهی به۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ گزارش عملکرد منتهی به ۳۱-۰۳-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ صورتهای مالی منتهی به ۳۱-۰۳-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ صورتهای مالی منتهی به ۳۰-۱۲-۱۳۹۹ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به خرداد۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ گزارش پرتقوی منتهی به۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ گزارش عملکرد منتهی به اسفند ۱۳۹۹ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ صورتهای مالی منتهی به ۳۰ اسفند۱۳۹۹ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ گزارش پرتقوی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ گزارش پرتفوی منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۹ صندوق جسورانه یکم دانشگاه تهران دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد منتهی به۳۰-۰۹-۱۳۹۹(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ صورتهای مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۹(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ صورتهای مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ گزارش عملکرد منتهی به ۳۰-۰۹-۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ صورتهای مالی منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ گزارش عملکرد منتهی به۳۱-۰۶-۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ گزارش عملکرد منتهی به۳۱-۰۳-۱۳۹۹(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ صورتهای مالی منتهی به ۳۱-۰۳-۱۳۹۹(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به تیرماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ صورتهای مالی منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ صورتهای مالی میاندوره ای منتهی ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ گزارش عملکرد منتهی ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ صورتهای مالی منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ گزارش عملکرد منتهی ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به اردیبهشت۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ گزارش عملکرد منتهی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ صورتهای مالی منتهی به۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهرن دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به اسفند ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به دی ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به مهرماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد منتهی به شهریور ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (نسخه اصل) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ صورتهای مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ گزارش عملکرد منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به اسفند ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به دی ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ صورتهای مالی منتهی به۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ گزارش عملکرد منتهی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به آذر مهر ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به ماه مهر ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود