صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
متولی صندوق

متولی صندوق

شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی( سهامی خاص) است که در تاریخ 1388/03/27 به شماره ثبت 353023 و شناسه ملی 10103985239 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. شرکت مذکور بر اساس تصمیم مجمع مورخ 1400/08/04 و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس شماره نامه 122/93849 مورخ 1400/08/30 انتخاب گردیده است.