صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴,۶۶۸ ۲۲.۵۱ % ۲,۲۵۱ ۱.۴۶ % ۱۱۷,۱۰۷ ۷۶.۰۳ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۱۹۳ ۲۲.۸۵ % ۱,۷۲۲ ۱.۱۲ % ۱۱۷,۱۰۹ ۷۶.۰۳ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۱۷۴ ۲۲.۸۴ % ۱,۷۲۲ ۱.۱۲ % ۱۱۷,۱۱۱ ۷۶.۰۴ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۱۵۶ ۲۲.۸۳ % ۱,۷۲۲ ۱.۱۲ % ۱۱۷,۱۱۴ ۷۶.۰۵ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۱۳۷ ۲۲.۸۲ % ۱,۷۲۲ ۱.۱۲ % ۱۱۷,۱۱۶ ۷۶.۰۶ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۱۱۸ ۲۲.۸۱ % ۱,۷۲۲ ۱.۱۲ % ۱۱۷,۱۱۸ ۷۶.۰۷ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۰۹۹ ۲۲.۸ % ۱,۷۲۲ ۱.۱۲ % ۱۱۷,۱۲۰ ۷۶.۰۸ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۰۸۱ ۲۲.۷۹ % ۱,۷۲۲ ۱.۱۲ % ۱۱۷,۱۲۲ ۷۶.۰۹ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۰۶۲ ۲۲.۷۸ % ۱,۷۲۲ ۱.۱۲ % ۱۱۷,۱۲۵ ۷۶.۱ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۰۴۳ ۲۲.۷۷ % ۱,۷۲۲ ۱.۱۲ % ۱۱۷,۱۲۷ ۷۶.۱۱ % ۰ ۰ %