صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۳۲۷ ۲۱.۲۴ % ۱۳,۳۸۱ ۸.۷۹ % ۱۰۶,۴۶۲ ۶۹.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۴۴۹ ۲۹.۱۷ % ۱,۴۷۱ ۰.۹۷ % ۱۰۶,۴۶۴ ۶۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۴۳۰ ۲۹.۱۶ % ۱,۴۷۱ ۰.۹۷ % ۱۰۶,۴۶۶ ۶۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۴۱۰ ۲۹.۱۵ % ۱,۴۷۱ ۰.۹۷ % ۱۰۶,۴۶۸ ۶۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۳۹۱ ۲۹.۱۴ % ۱,۴۷۱ ۰.۹۷ % ۱۰۶,۴۷۰ ۶۹.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۳۷۲ ۲۹.۱۳ % ۱,۴۷۲ ۰.۹۷ % ۱۰۶,۴۷۲ ۶۹.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹,۶۵۲ ۳۲.۶ % ۱,۳۵۸ ۰.۸۹ % ۱۰۱,۳۰۴ ۶۶.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹,۶۳۳ ۳۲.۵۹ % ۱,۳۵۸ ۰.۸۹ % ۱۰۱,۳۰۶ ۶۶.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹,۶۱۳ ۳۲.۵۸ % ۱,۳۵۸ ۰.۸۹ % ۱۰۱,۳۰۸ ۶۶.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹,۵۹۴ ۳۲.۵۷ % ۱,۳۵۸ ۰.۸۹ % ۱۰۱,۳۱۱ ۶۶.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %