صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۲/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۱,۰۹۳,۲۲۲,۴۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۲۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۲۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۲۸۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۲/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۴/۰۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱,۰۰۷,۲۸۸ ۱,۰۰۷,۲۸۸ ۱,۰۰۷,۲۸۸ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۱,۰۹۳,۲۲۲,۴۵۵
  ۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱,۰۰۷,۲۸۸ ۱,۰۰۷,۲۸۸ ۱,۰۰۷,۲۸۸ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۱,۰۹۳,۲۵۱,۹۳۳
  ۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱,۰۰۷,۲۸۹ ۱,۰۰۷,۲۸۹ ۱,۰۰۷,۲۸۹ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۱,۰۹۳,۲۸۱,۴۱۴
  ۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱,۰۰۷,۲۸۹ ۱,۰۰۷,۲۸۹ ۱,۰۰۷,۲۸۹ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۱,۰۹۳,۳۱۰,۹۰۰
  ۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۱,۰۰۷,۲۸۹ ۱,۰۰۷,۲۸۹ ۱,۰۰۷,۲۸۹ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۱,۰۹۳,۳۴۰,۳۸۹
  ۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۱,۰۰۷,۲۸۹ ۱,۰۰۷,۲۸۹ ۱,۰۰۷,۲۸۹ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۱,۰۹۳,۳۶۹,۸۸۲
  ۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱,۰۰۷,۲۸۹ ۱,۰۰۷,۲۸۹ ۱,۰۰۷,۲۸۹ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۱,۰۹۳,۳۹۹,۳۷۷
  ۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱,۰۰۷,۲۹۰ ۱,۰۰۷,۲۹۰ ۱,۰۰۷,۲۹۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۱,۰۹۳,۴۲۸,۸۷۶
  ۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱,۰۰۷,۲۹۰ ۱,۰۰۷,۲۹۰ ۱,۰۰۷,۲۹۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۱,۰۹۳,۴۶۸,۳۷۹
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱,۰۰۷,۲۹۰ ۱,۰۰۷,۲۹۰ ۱,۰۰۷,۲۹۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۱,۰۹۳,۴۹۷,۸۸۵
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱,۰۰۷,۲۹۰ ۱,۰۰۷,۲۹۰ ۱,۰۰۷,۲۹۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۱,۰۹۳,۵۲۷,۳۹۶
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۱,۰۰۷,۲۹۰ ۱,۰۰۷,۲۹۰ ۱,۰۰۷,۲۹۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۱,۰۹۳,۵۵۶,۹۱۱
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۱,۰۰۷,۲۹۱ ۱,۰۰۷,۲۹۱ ۱,۰۰۷,۲۹۱ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۱,۰۹۳,۵۸۶,۴۳۰
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۱,۰۰۷,۲۹۱ ۱,۰۰۷,۲۹۱ ۱,۰۰۷,۲۹۱ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۱,۰۹۳,۶۱۵,۹۵۱
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۱,۰۰۷,۲۹۱ ۱,۰۰۷,۲۹۱ ۱,۰۰۷,۲۹۱ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۱,۰۹۳,۶۴۵,۴۷۶
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۱,۰۰۷,۲۹۱ ۱,۰۰۷,۲۹۱ ۱,۰۰۷,۲۹۱ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۱,۰۹۳,۶۷۵,۰۰۴
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۱,۰۰۷,۲۹۱ ۱,۰۰۷,۲۹۱ ۱,۰۰۷,۲۹۱ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۱,۰۹۳,۷۰۴,۵۳۵
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۱,۰۰۷,۲۹۲ ۱,۰۰۷,۲۹۲ ۱,۰۰۷,۲۹۲ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۱,۰۹۳,۷۳۴,۰۷۰
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ ۱,۰۰۷,۲۹۲ ۱,۰۰۷,۲۹۲ ۱,۰۰۷,۲۹۲ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۱,۰۹۳,۷۶۳,۶۱۰
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۱,۰۰۷,۲۹۲ ۱,۰۰۷,۲۹۲ ۱,۰۰۷,۲۹۲ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۱,۰۹۳,۷۹۳,۱۵۲
  مشاهده همه