صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۱۰/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۰,۷۶۳,۳۵۸,۱۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۰۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۰۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۰۸۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۱۰/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۴/۰۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱,۰۰۵,۰۸۹ ۱,۰۰۵,۰۸۹ ۱,۰۰۵,۰۸۹ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۷۶۳,۳۵۸,۱۵۳
  ۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۱,۰۰۵,۴۲۸ ۱,۰۰۵,۴۲۸ ۱,۰۰۵,۴۲۸ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۸۱۴,۲۳۲,۲۱۱
  ۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۱,۰۰۵,۴۲۴ ۱,۰۰۵,۴۲۴ ۱,۰۰۵,۴۲۴ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۸۱۳,۶۶۳,۶۶۷
  ۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۱,۰۰۵,۴۲۱ ۱,۰۰۵,۴۲۱ ۱,۰۰۵,۴۲۱ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۸۱۳,۰۹۵,۱۷۵
  ۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۱,۰۰۵,۴۱۷ ۱,۰۰۵,۴۱۷ ۱,۰۰۵,۴۱۷ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۸۱۲,۵۲۶,۷۳۵
  ۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۱,۰۰۵,۴۱۹ ۱,۰۰۵,۴۱۹ ۱,۰۰۵,۴۱۹ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۸۱۲,۷۹۸,۳۵۲
  ۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۱,۰۰۵,۵۲۲ ۱,۰۰۵,۵۲۲ ۱,۰۰۵,۵۲۲ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۸۲۸,۲۵۰,۳۷۸
  ۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۱,۰۰۵,۵۱۸ ۱,۰۰۵,۵۱۸ ۱,۰۰۵,۵۱۸ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۸۲۷,۷۱۳,۴۴۶
  ۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۱,۰۰۵,۵۱۵ ۱,۰۰۵,۵۱۵ ۱,۰۰۵,۵۱۵ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۸۲۷,۱۷۶,۵۴۳
  ۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۱,۰۰۵,۵۱۱ ۱,۰۰۵,۵۱۱ ۱,۰۰۵,۵۱۱ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۸۲۶,۶۳۹,۶۵۲
  ۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۱,۰۰۵,۵۰۷ ۱,۰۰۵,۵۰۷ ۱,۰۰۵,۵۰۷ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۸۲۶,۱۰۲,۷۹۸
  ۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۱,۰۰۵,۵۰۴ ۱,۰۰۵,۵۰۴ ۱,۰۰۵,۵۰۴ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۸۲۵,۵۶۵,۹۷۸
  ۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۱,۰۰۵,۵۰۶ ۱,۰۰۵,۵۰۶ ۱,۰۰۵,۵۰۶ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۸۲۵,۸۶۹,۱۹۸
  ۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۱,۰۰۵,۵۰۲ ۱,۰۰۵,۵۰۲ ۱,۰۰۵,۵۰۲ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۸۲۵,۳۵۶,۴۴۶
  ۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ۱,۰۰۵,۴۹۹ ۱,۰۰۵,۴۹۹ ۱,۰۰۵,۴۹۹ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۸۲۴,۸۱۹,۷۲۰
  ۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۱,۰۰۵,۵۰۶ ۱,۰۰۵,۵۰۶ ۱,۰۰۵,۵۰۶ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۸۲۵,۸۹۳,۸۳۸
  ۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ۱,۰۰۶,۵۸۰ ۱,۰۰۶,۵۸۰ ۱,۰۰۶,۵۸۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۹۸۶,۹۵۷,۳۱۵
  ۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ۱,۰۰۶,۵۷۶ ۱,۰۰۶,۵۷۶ ۱,۰۰۶,۵۷۶ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۹۸۶,۳۲۵,۵۴۵
  ۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۱,۰۰۶,۵۷۱ ۱,۰۰۶,۵۷۱ ۱,۰۰۶,۵۷۱ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۹۸۵,۶۹۳,۸۶۴
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱,۰۰۶,۵۶۷ ۱,۰۰۶,۵۶۷ ۱,۰۰۶,۵۶۷ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۹۸۵,۰۶۲,۲۶۲
  مشاهده همه