صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1401/03/30 1,007,115 1,007,115 1,007,115 0 0 150,000 0 0 150,000 151,067,271,000
2 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1401/03/29 1,007,215 1,007,215 1,007,215 0 0 150,000 0 0 150,000 151,082,229,826
3 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1401/03/28 1,007,215 1,007,215 1,007,215 0 0 150,000 0 0 150,000 151,082,259,097
4 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1401/03/27 1,007,215 1,007,215 1,007,215 0 0 150,000 0 0 150,000 151,082,288,374
5 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1401/03/26 1,007,215 1,007,215 1,007,215 0 0 150,000 0 0 150,000 151,082,317,653
6 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1401/03/25 1,007,216 1,007,216 1,007,216 0 0 150,000 0 0 150,000 151,082,346,936
7 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1401/03/24 1,007,216 1,007,216 1,007,216 0 0 150,000 0 0 150,000 151,082,376,222
8 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1401/03/23 1,007,216 1,007,216 1,007,216 0 0 150,000 0 0 150,000 151,082,405,512
9 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1401/03/22 1,007,216 1,007,216 1,007,216 0 0 150,000 0 0 150,000 151,082,434,805
10 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1401/03/21 1,007,216 1,007,216 1,007,216 0 0 150,000 0 0 150,000 151,082,464,101
11 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1401/03/20 1,007,217 1,007,217 1,007,217 0 0 150,000 0 0 150,000 151,082,493,403
12 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1401/03/19 1,007,217 1,007,217 1,007,217 0 0 150,000 0 0 150,000 151,082,522,708
13 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1401/03/18 1,007,217 1,007,217 1,007,217 0 0 150,000 0 0 150,000 151,082,552,016
14 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1401/03/17 1,007,217 1,007,217 1,007,217 0 0 150,000 0 0 150,000 151,082,581,327
15 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1401/03/16 1,007,217 1,007,217 1,007,217 0 0 150,000 0 0 150,000 151,082,610,642
16 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1401/03/15 1,007,218 1,007,218 1,007,218 0 0 150,000 0 0 150,000 151,082,639,961
17 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1401/03/14 1,007,218 1,007,218 1,007,218 0 0 150,000 0 0 150,000 151,082,669,284
18 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1401/03/13 1,007,218 1,007,218 1,007,218 0 0 150,000 0 0 150,000 151,082,698,610
19 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1401/03/12 1,007,218 1,007,218 1,007,218 0 0 150,000 0 0 150,000 151,082,727,939
20 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1401/03/11 1,007,218 1,007,218 1,007,218 0 0 150,000 0 0 150,000 151,082,757,271