صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ (۰.۰۳) (۱.۸۸) (۱۱.۵۸) (۹۹.۹)
۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۰ (۰.۰۵) ۰.۱۵ (۱۵.۷)
۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۰ ۰ ۰.۱۱ ۰
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۰ ۰ ۰.۱۵ ۰
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۰ ۰.۰۲ (۰.۰۷) ۷.۴۲
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ (۰.۰۱) (۰.۹۶) (۳.۶۷) (۹۷.۰۵)
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۰ (۰.۲۲) ۰.۱۵ (۵۴.۷۴)
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۰ ۰.۰۲ ۰.۱۱ ۷.۲۳
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۰ (۱.۳۳) ۰.۱۵ (۹۹.۲۴)
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۰ ۰ ۰.۱۵ ۰
۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۰ ۰ ۰.۱۱ ۰
۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۰ (۰.۱۹) (۰.۰۷) (۴۹.۲۶)
۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۰ (۰.۰۳) ۰.۱۵ (۹.۹۹)
۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۰ ۱.۱۸ ۰.۱۱ ۷,۱۲۸.۸۴
۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ۰ (۰.۱۱) (۰.۲۵) (۳۲.۹۵)
۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ (۰.۱۱) ۱.۹۵ (۳۲.۲۷) ۱۱۴,۴۳۸.۹۶
۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ۰ ۰ ۰.۱۵ ۰
۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ۰ ۰ ۰.۱۸ ۰
۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۰ ۳.۰۸ ۰.۱۵ ۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱
۲۰ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (۰.۴۶) ۱.۲۹ (۸۱.۶۳) ۱۰,۷۴۱.۸۳