صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ (۰.۰۱) ۰.۵۷ (۲.۹۲) ۷۰۴.۱۱
۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ (۰.۰۱) ۰.۸۱ (۲.۶۳) ۱,۸۳۱.۰۸
۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ (۰.۰۱) (۲.۳۵) (۲.۷۶) (۹۹.۹۸)
۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ (۰.۰۱) (۱.۴۸) (۲.۷۶) (۹۹.۵۷)
۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۶) ۰
۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۶) ۰
۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ (۰.۰۱) ۰.۶۵ (۲.۷۶) ۹۶۷.۲۵
۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۰ ۰.۵۳ ۱.۵۶ ۵۸۹.۰۱
۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ (۰.۰۱) ۰.۶۹ (۲.۷۶) ۱,۱۱۳.۴۵
۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (۰.۰۱) ۰.۲۱ (۳.۰۸) ۱۱۱.۴۷
۱۱ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۰.۰۶ (۱.۰۱) ۲۳.۰۱ (۹۷.۵)
۱۲ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ ۰ ۰ (۰.۸۹) ۰
۱۳ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ ۰ ۰ (۰.۹۲) ۰
۱۴ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ۰ ۰.۸۷ (۰.۹۲) ۲,۲۳۶.۸۵
۱۵ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ ۰ ۰ (۰.۸۹) ۰
۱۶ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ۰ ۰.۶۸ (۰.۹۲) ۱,۰۷۳.۷۵
۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۰ ۳.۲۵ (۰.۸۹) ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱
۱۸ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ ۰ (۲.۸) (۰.۹۲) (۱۰۰)
۱۹ ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ ۰ ۰ (۰.۹۲) ۰