صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق ۹,۸۹۸ ۶.۴۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۲,۱۹۱ ۱.۴۲ ۳,۵۸۹ ۲.۳۳ ۱,۶۸۴ ۱.۱ ۱۳,۳۸۱ ۸.۷۹
سایر دارایی‌ها ۱۱۴,۴۴۰ ۷۴.۱۸ ۹۸,۴۱۹ ۶۴.۰۲ ۱۰۰,۴۲۸ ۶۵.۴۳ ۱۰۶,۴۶۲ ۶۹.۹۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد