صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سایر سهام ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۷,۱۱۴ ۴.۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۳۷,۹۳۹ ۲۲.۹۲ ۳۹,۶۳۶ ۱۷.۹۴ ۳۲,۴۵۳ ۱۴.۷۳ ۱۱,۷۵۵ ۵.۷۲
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲,۶۲۳ ۱.۵۹ ۲,۷۲۳ ۱.۲۳ ۱,۲۰۸ ۰.۵۵ ۱۷۵ ۰.۰۹
سایر دارایی‌ها ۱۱۷,۸۳۶ ۷۱.۱۹ ۱۷۸,۵۲۰ ۸۰.۸۲ ۱۸۶,۶۱۴ ۸۴.۷۲ ۱۹۳,۶۵۸ ۹۴.۲
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد