صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سایر سهام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۸,۷۹۶ ۵.۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۲۸,۹۹۸ ۱۸.۸۱ ۳۴,۸۹۳ ۲۲.۷۳ ۳۴,۹۱۴ ۲۲.۷ ۳۴,۶۶۸ ۲۲.۵۱
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲,۱۵۱ ۱.۴ ۱,۳۹۵ ۰.۹۱ ۱,۷۳۸ ۱.۱۳ ۲,۲۵۱ ۱.۴۶
سایر دارایی‌ها ۱۱۴,۲۵۶ ۷۴.۰۹ ۱۱۷,۲۰۵ ۷۶.۳۶ ۱۱۷,۱۴۰ ۷۶.۱۷ ۱۱۷,۱۰۷ ۷۶.۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد