صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران۱۴۰۱/۰۴/۲۱( تغییرات امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران۱۴۰۱/۰۴/۲۱( مجمع سالانه) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
۳ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ تغییرات اساسنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ تغییرات امیدنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
۵ لیست حاضرین مجمع ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ تغییرات امیدنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۶ لیست حاضرین مجمع ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ تغییرات اساسنامه ای دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران۱۴۰۰/۰۲/۱۰(تغییرات اساسنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران۱۴۰۰/۰۲/۱۰( تغییرات امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۹ لیست حاضرین مجمع مورخ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۱۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۱۱ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۱۲ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۱۳ لیست حاضرین مجمع مورخ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۱۴ لیست حاضرین مجمع مورخ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۱۵ صورتجلسه مجمع ۲۷-۰۴-۱۴۰۰ صندوق سرمايه گذاري جسورانه يکم داننشگاه تهران دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۱۶ اسامی حاضرین مجمع ۱۴۰۰/۰۵/۰۵صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۱۷ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران(اصلاح شده) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۱۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۲۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه يکم دانشگاه تهران مورخ ۲۹-۰۶-۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
۲۱ اسامی حاضرین مجمع ۱۳۹۹/۰۶/۲۹صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
۲۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
۲۳ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه يکم دانشگاه تهران مورخ ۲۸-۰۴-۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۲۴ اسامی حاضرین مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۲۱سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۲۵ اسامی حاضرین مجمع ۱۳۹۹/۰۴/۲۸صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۲۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۲۷ آگهی تغییرات ۲۱-۱۰-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۲۸ صورتجلسه ۲۱-۱۰-۱۳۹۸ تغییر در امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۲۹ صورتجلسه ۲۱-۱۰-۱۳۹۸ تغییر در اساسنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۳۰ آگهی دعوت به مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۶