صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۲ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۳ لیست حاضرین مجمع مورخ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۴ لیست حاضرین مجمع مورخ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۵ صورتجلسه مجمع ۲۷-۰۴-۱۴۰۰ صندوق سرمايه گذاري جسورانه يکم داننشگاه تهران دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۶ اسامی حاضرین مجمع ۱۴۰۰/۰۵/۰۵صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۷ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران(اصلاح شده) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه يکم دانشگاه تهران مورخ ۲۹-۰۶-۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
۱۱ اسامی حاضرین مجمع ۱۳۹۹/۰۶/۲۹صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
۱۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
۱۳ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه يکم دانشگاه تهران مورخ ۲۸-۰۴-۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۱۴ اسامی حاضرین مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۲۱سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۱۵ اسامی حاضرین مجمع ۱۳۹۹/۰۴/۲۸صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۱۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۱۷ آگهی تغییرات ۲۱-۱۰-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۱۸ صورتجلسه ۲۱-۱۰-۱۳۹۸ تغییر در امیدنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۱۹ صورتجلسه ۲۱-۱۰-۱۳۹۸ تغییر در اساسنامه صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
۲۰ آگهی دعوت به مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۶