صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
مدیر سرمایه‌گذاری

مدیر سرمایه گذاری صندوق

شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران با شماره ثبت 426716  و شناسه ملی 10320789736 با سرمایه 5000 میلیون ریال به ثبت رسیده است. موضوع قعالیت این شرکت عبازتند از مدیریت سرمایه گذاری جهت حمایت از اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران، جلب حمایت های مالی به منظور تقویت و توسعه منابع مالی دانشگاه تهران، مدیریت سرمایه گذاری ها و دارایی های فیریکی و مالی جهت حداکثر بازده اقتصادی، مدیریت و بهره برداری اقتصادی از کلیه دارایی مشهود و نامشهود، استفاده از پتانسیل های بازار سرمایه جهت تامین مالی صنایع و شرکت ها، سرمایه گذاری در کلیه صنایع و کسب و کار ها جهت خلق ارزش افزوده، سرمایه گذاری مشترک و مدیریت صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران می¬باشد.