صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
مدیر ثبت

مدیر صندوق شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران(سهامی خاص)  است که با هدف مدیریت و توسعه سرمایه گذای های دانشگاه تهران تاسیس شده است.