صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
201 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/04/02 1,001,338 1,001,338 1,001,338 0 0 150,000 0 0 150,000 150,200,737,941
202 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/04/01 1,001,454 1,001,454 1,001,454 0 0 150,000 0 0 150,000 150,218,031,948
203 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/03/31 1,001,569 1,001,569 1,001,569 0 0 150,000 0 0 150,000 150,235,424,613
204 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/03/30 996,972 996,972 996,972 0 0 150,000 0 0 150,000 149,545,834,775
205 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/03/29 997,089 997,089 997,089 0 0 150,000 0 0 150,000 149,563,332,162
206 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/03/28 997,206 997,206 997,206 0 0 150,000 0 0 150,000 149,580,830,270
207 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/03/27 997,322 997,322 997,322 0 0 150,000 0 0 150,000 149,598,328,380
208 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/03/26 997,439 997,439 997,439 0 0 150,000 0 0 150,000 149,615,826,493
209 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/03/25 997,555 997,555 997,555 0 0 150,000 0 0 150,000 149,633,324,848
210 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/03/24 997,672 997,672 997,672 0 0 150,000 0 0 150,000 149,650,823,446
211 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/03/23 997,789 997,789 997,789 0 0 150,000 0 0 150,000 149,668,322,284
212 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/03/22 997,905 997,905 997,905 0 0 150,000 0 0 150,000 149,685,821,366
213 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/03/21 998,022 998,022 998,022 0 0 150,000 0 0 150,000 149,703,331,169
214 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/03/20 998,139 998,139 998,139 0 0 150,000 0 0 150,000 149,720,830,975
215 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/03/19 998,256 998,256 998,256 0 0 150,000 0 0 150,000 149,738,330,784
216 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/03/18 998,372 998,372 998,372 0 0 150,000 0 0 150,000 149,755,830,833
217 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/03/17 998,489 998,489 998,489 0 0 150,000 0 0 150,000 149,773,331,125
218 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/03/16 998,606 998,606 998,606 0 0 150,000 0 0 150,000 149,790,832,619
219 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/03/15 998,722 998,722 998,722 0 0 150,000 0 0 150,000 149,808,334,115
220 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/03/14 998,839 998,839 998,839 0 0 150,000 0 0 150,000 149,825,835,613