صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/06/20 1,000,434 1,000,434 1,000,434 0 0 150,000 0 0 150,000 150,065,129,370
122 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/06/19 1,000,560 1,000,560 1,000,560 0 0 150,000 0 0 150,000 150,083,964,329
123 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/06/18 1,000,685 1,000,685 1,000,685 0 0 150,000 0 0 150,000 150,102,799,351
124 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/06/17 1,000,811 1,000,811 1,000,811 0 0 150,000 0 0 150,000 150,121,634,434
125 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/06/16 1,000,936 1,000,936 1,000,936 0 0 150,000 0 0 150,000 150,140,469,837
126 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/06/15 1,001,062 1,001,062 1,001,062 0 0 150,000 0 0 150,000 150,159,305,560
127 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/06/14 1,001,188 1,001,188 1,001,188 0 0 150,000 0 0 150,000 150,178,141,603
128 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/06/13 1,001,313 1,001,313 1,001,313 0 0 150,000 0 0 150,000 150,196,987,966
129 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/06/12 1,001,439 1,001,439 1,001,439 0 0 150,000 0 0 150,000 150,215,825,166
130 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/06/11 1,001,564 1,001,564 1,001,564 0 0 150,000 0 0 150,000 150,234,662,427
131 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/06/10 1,001,690 1,001,690 1,001,690 0 0 150,000 0 0 150,000 150,253,499,750
132 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/06/09 1,001,816 1,001,816 1,001,816 0 0 150,000 0 0 150,000 150,272,337,393
133 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/06/08 1,001,941 1,001,941 1,001,941 0 0 150,000 0 0 150,000 150,291,175,355
134 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/06/07 1,002,067 1,002,067 1,002,067 0 0 150,000 0 0 150,000 150,310,013,637
135 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/06/06 1,002,192 1,002,192 1,002,192 0 0 150,000 0 0 150,000 150,328,852,239
136 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/06/05 1,002,318 1,002,318 1,002,318 0 0 150,000 0 0 150,000 150,347,691,675
137 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/06/04 1,002,444 1,002,444 1,002,444 0 0 150,000 0 0 150,000 150,366,531,173
138 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/06/03 1,002,569 1,002,569 1,002,569 0 0 150,000 0 0 150,000 150,385,370,733
139 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/06/02 1,002,695 1,002,695 1,002,695 0 0 150,000 0 0 150,000 150,404,183,696
140 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/06/01 1,002,820 1,002,820 1,002,820 0 0 150,000 0 0 150,000 150,422,996,993