صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/08/19 1,002,078 1,002,078 1,002,078 0 0 150,000 0 0 150,000 150,311,638,141
62 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/08/18 1,002,020 1,002,020 1,002,020 0 0 150,000 0 0 150,000 150,302,936,262
63 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/08/17 1,001,962 1,001,962 1,001,962 0 0 150,000 0 0 150,000 150,294,235,092
64 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/08/16 1,001,904 1,001,904 1,001,904 0 0 150,000 0 0 150,000 150,285,534,629
65 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/08/15 1,001,846 1,001,846 1,001,846 0 0 150,000 0 0 150,000 150,276,834,873
66 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/08/14 1,001,788 1,001,788 1,001,788 0 0 150,000 0 0 150,000 150,268,135,586
67 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/08/13 1,001,730 1,001,730 1,001,730 0 0 150,000 0 0 150,000 150,259,437,124
68 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/08/12 1,001,672 1,001,672 1,001,672 0 0 150,000 0 0 150,000 150,250,739,486
69 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/08/11 1,001,614 1,001,614 1,001,614 0 0 150,000 0 0 150,000 150,242,042,553
70 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/08/10 1,001,556 1,001,556 1,001,556 0 0 150,000 0 0 150,000 150,233,346,324
71 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/08/09 1,001,498 1,001,498 1,001,498 0 0 150,000 0 0 150,000 150,224,650,798
72 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/08/08 1,001,440 1,001,440 1,001,440 0 0 150,000 0 0 150,000 150,215,955,974
73 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/08/07 1,001,382 1,001,382 1,001,382 0 0 150,000 0 0 150,000 150,207,266,509
74 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/08/06 1,001,324 1,001,324 1,001,324 0 0 150,000 0 0 150,000 150,198,577,865
75 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/08/05 1,003,648 1,003,648 1,003,648 0 0 150,000 0 0 150,000 150,547,239,522
76 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/08/04 1,003,666 1,003,666 1,003,666 0 0 150,000 0 0 150,000 150,549,895,018
77 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/08/03 1,003,684 1,003,684 1,003,684 0 0 150,000 0 0 150,000 150,552,551,369
78 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/08/02 1,003,701 1,003,701 1,003,701 0 0 150,000 0 0 150,000 150,555,208,610
79 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/08/01 1,003,719 1,003,719 1,003,719 0 0 150,000 0 0 150,000 150,557,866,669
80 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/07/30 1,003,741 1,003,741 1,003,741 0 0 150,000 0 0 150,000 150,561,103,312