صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/04/22 998,980 998,980 998,980 0 0 150,000 0 0 150,000 149,847,040,927
182 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/04/21 999,103 999,103 999,103 0 0 150,000 0 0 150,000 149,865,475,107
183 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/04/20 999,226 999,226 999,226 0 0 150,000 0 0 150,000 149,883,909,541
184 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/04/19 999,349 999,349 999,349 0 0 150,000 0 0 150,000 149,902,344,231
185 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/04/18 999,472 999,472 999,472 0 0 150,000 0 0 150,000 149,920,779,681
186 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/04/17 999,595 999,595 999,595 0 0 150,000 0 0 150,000 149,939,215,134
187 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/04/16 999,718 999,718 999,718 0 0 150,000 0 0 150,000 149,957,650,590
188 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/04/15 999,841 999,841 999,841 0 0 150,000 0 0 150,000 149,976,086,301
189 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/04/14 999,963 999,963 999,963 0 0 150,000 0 0 150,000 149,994,522,267
190 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/04/13 1,000,086 1,000,086 1,000,086 0 0 150,000 0 0 150,000 150,012,958,490
191 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/04/12 1,000,209 1,000,209 1,000,209 0 0 150,000 0 0 150,000 150,031,406,966
192 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/04/11 1,000,332 1,000,332 1,000,332 0 0 150,000 0 0 150,000 150,049,844,203
193 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/04/10 1,000,455 1,000,455 1,000,455 0 0 150,000 0 0 150,000 150,068,281,443
194 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/04/09 1,000,578 1,000,578 1,000,578 0 0 150,000 0 0 150,000 150,086,718,685
195 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/04/08 1,000,701 1,000,701 1,000,701 0 0 150,000 0 0 150,000 150,105,156,183
196 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/04/07 1,000,758 1,000,758 1,000,758 0 0 150,000 0 0 150,000 150,113,643,114
197 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/04/06 1,000,879 1,000,879 1,000,879 0 0 150,000 0 0 150,000 150,131,868,724
198 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/04/05 1,001,001 1,001,001 1,001,001 0 0 150,000 0 0 150,000 150,150,103,963
199 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/04/04 1,001,108 1,001,108 1,001,108 0 0 150,000 0 0 150,000 150,166,150,753
200 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/04/03 1,001,223 1,001,223 1,001,223 0 0 150,000 0 0 150,000 150,183,444,288