صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/07/29 1,001,421 1,001,421 1,001,421 0 0 150,000 0 0 150,000 150,213,123,827
82 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/07/28 1,001,439 1,001,439 1,001,439 0 0 150,000 0 0 150,000 150,215,863,181
83 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/07/27 1,001,524 1,001,524 1,001,524 0 0 150,000 0 0 150,000 150,228,663,485
84 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/07/26 1,001,644 1,001,644 1,001,644 0 0 150,000 0 0 150,000 150,246,602,072
85 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/07/25 1,001,662 1,001,662 1,001,662 0 0 150,000 0 0 150,000 150,249,329,875
86 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/07/24 1,001,679 1,001,679 1,001,679 0 0 150,000 0 0 150,000 150,251,796,636
87 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/07/23 1,001,701 1,001,701 1,001,701 0 0 150,000 0 0 150,000 150,255,104,434
88 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/07/22 1,001,717 1,001,717 1,001,717 0 0 150,000 0 0 150,000 150,257,573,040
89 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/07/21 1,001,734 1,001,734 1,001,734 0 0 150,000 0 0 150,000 150,260,042,569
90 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/07/20 1,001,750 1,001,750 1,001,750 0 0 150,000 0 0 150,000 150,262,513,053
91 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/07/19 1,001,865 1,001,865 1,001,865 0 0 150,000 0 0 150,000 150,279,779,215
92 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/07/18 1,002,049 1,002,049 1,002,049 0 0 150,000 0 0 150,000 150,307,388,876
93 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/07/17 1,002,150 1,002,150 1,002,150 0 0 150,000 0 0 150,000 150,322,502,065
94 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/07/16 1,002,250 1,002,250 1,002,250 0 0 150,000 0 0 150,000 150,337,554,003
95 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/07/15 1,002,351 1,002,351 1,002,351 0 0 150,000 0 0 150,000 150,352,608,070
96 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/07/14 1,002,451 1,002,451 1,002,451 0 0 150,000 0 0 150,000 150,367,664,263
97 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/07/13 1,002,551 1,002,551 1,002,551 0 0 150,000 0 0 150,000 150,382,722,993
98 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/07/12 1,002,652 1,002,652 1,002,652 0 0 150,000 0 0 150,000 150,397,783,846
99 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/07/11 1,002,752 1,002,752 1,002,752 0 0 150,000 0 0 150,000 150,412,847,026
100 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/07/10 1,003,641 1,003,641 1,003,641 0 0 150,000 0 0 150,000 150,546,111,987