صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/07/09 1,003,765 1,003,765 1,003,765 0 0 150,000 0 0 150,000 150,564,714,370
102 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/07/08 1,003,889 1,003,889 1,003,889 0 0 150,000 0 0 150,000 150,583,316,946
103 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/07/07 1,004,013 1,004,013 1,004,013 0 0 150,000 0 0 150,000 150,601,919,713
104 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/07/06 1,004,137 1,004,137 1,004,137 0 0 150,000 0 0 150,000 150,620,522,928
105 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/07/05 1,004,261 1,004,261 1,004,261 0 0 150,000 0 0 150,000 150,639,126,844
106 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/07/04 1,004,385 1,004,385 1,004,385 0 0 150,000 0 0 150,000 150,657,730,951
107 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/07/03 1,004,511 1,004,511 1,004,511 0 0 150,000 0 0 150,000 150,676,693,090
108 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/07/02 1,004,635 1,004,635 1,004,635 0 0 150,000 0 0 150,000 150,695,298,511
109 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/07/01 1,004,759 1,004,759 1,004,759 0 0 150,000 0 0 150,000 150,713,904,124
110 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/06/31 1,004,885 1,004,885 1,004,885 0 0 150,000 0 0 150,000 150,732,686,541
111 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/06/30 999,179 999,179 999,179 0 0 150,000 0 0 150,000 149,876,801,781
112 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/06/29 999,304 999,304 999,304 0 0 150,000 0 0 150,000 149,895,633,020
113 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/06/28 999,430 999,430 999,430 0 0 150,000 0 0 150,000 149,914,464,580
114 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/06/27 999,555 999,555 999,555 0 0 150,000 0 0 150,000 149,933,296,461
115 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/06/26 999,681 999,681 999,681 0 0 150,000 0 0 150,000 149,952,129,178
116 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/06/25 999,806 999,806 999,806 0 0 150,000 0 0 150,000 149,970,961,958
117 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/06/24 999,932 999,932 999,932 0 0 150,000 0 0 150,000 149,989,794,800
118 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/06/23 1,000,058 1,000,058 1,000,058 0 0 150,000 0 0 150,000 150,008,627,962
119 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/06/22 1,000,183 1,000,183 1,000,183 0 0 150,000 0 0 150,000 150,027,461,445
120 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/06/21 1,000,309 1,000,309 1,000,309 0 0 150,000 0 0 150,000 150,046,295,247