صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/09/09 1,008,832 1,008,832 1,008,832 0 0 150,000 0 0 150,000 151,324,867,738
42 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/09/08 1,008,767 1,008,767 1,008,767 0 0 150,000 0 0 150,000 151,315,052,258
43 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/09/07 1,008,702 1,008,702 1,008,702 0 0 150,000 0 0 150,000 151,305,236,740
44 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/09/06 1,009,303 1,009,303 1,009,303 0 0 150,000 0 0 150,000 151,395,463,074
45 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/09/05 1,009,237 1,009,237 1,009,237 0 0 150,000 0 0 150,000 151,385,579,845
46 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/09/04 1,009,171 1,009,171 1,009,171 0 0 150,000 0 0 150,000 151,375,696,750
47 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/09/03 1,009,105 1,009,105 1,009,105 0 0 150,000 0 0 150,000 151,365,813,789
48 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/09/02 1,009,040 1,009,040 1,009,040 0 0 150,000 0 0 150,000 151,355,930,826
49 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/09/01 1,008,974 1,008,974 1,008,974 0 0 150,000 0 0 150,000 151,346,047,861
50 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/08/30 1,008,519 1,008,519 1,008,519 0 0 150,000 0 0 150,000 151,277,866,785
51 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/08/29 1,003,497 1,003,497 1,003,497 0 0 150,000 0 0 150,000 150,524,622,317
52 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/08/28 1,003,449 1,003,449 1,003,449 0 0 150,000 0 0 150,000 150,517,285,861
53 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/08/27 1,003,400 1,003,400 1,003,400 0 0 150,000 0 0 150,000 150,509,949,490
54 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/08/26 1,003,351 1,003,351 1,003,351 0 0 150,000 0 0 150,000 150,502,613,203
55 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/08/25 1,003,302 1,003,302 1,003,302 0 0 150,000 0 0 150,000 150,495,331,899
56 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/08/24 1,003,255 1,003,255 1,003,255 0 0 150,000 0 0 150,000 150,488,305,583
57 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/08/23 1,003,197 1,003,197 1,003,197 0 0 150,000 0 0 150,000 150,479,601,975
58 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/08/22 1,003,139 1,003,139 1,003,139 0 0 150,000 0 0 150,000 150,470,899,079
59 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/08/21 1,002,194 1,002,194 1,002,194 0 0 150,000 0 0 150,000 150,329,044,147
60 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/08/20 1,002,136 1,002,136 1,002,136 0 0 150,000 0 0 150,000 150,320,340,729