صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/09/29 1,011,250 1,011,250 1,011,250 0 0 150,000 0 0 150,000 151,687,429,253
22 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/09/28 1,011,229 1,011,229 1,011,229 0 0 150,000 0 0 150,000 151,684,342,987
23 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/09/27 1,011,225 1,011,225 1,011,225 0 0 150,000 0 0 150,000 151,683,722,553
24 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/09/26 1,011,221 1,011,221 1,011,221 0 0 150,000 0 0 150,000 151,683,102,181
25 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/09/25 1,011,217 1,011,217 1,011,217 0 0 150,000 0 0 150,000 151,682,481,897
26 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/09/24 1,011,212 1,011,212 1,011,212 0 0 150,000 0 0 150,000 151,681,861,700
27 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/09/23 1,009,680 1,009,680 1,009,680 0 0 150,000 0 0 150,000 151,451,983,691
28 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/09/22 1,009,615 1,009,615 1,009,615 0 0 150,000 0 0 150,000 151,442,247,949
29 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/09/21 1,009,550 1,009,550 1,009,550 0 0 150,000 0 0 150,000 151,432,512,127
30 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/09/20 1,009,552 1,009,552 1,009,552 0 0 150,000 0 0 150,000 151,432,836,365
31 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/09/19 1,009,487 1,009,487 1,009,487 0 0 150,000 0 0 150,000 151,423,021,025
32 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/09/18 1,009,421 1,009,421 1,009,421 0 0 150,000 0 0 150,000 151,413,205,783
33 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/09/17 1,009,356 1,009,356 1,009,356 0 0 150,000 0 0 150,000 151,403,390,639
34 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/09/16 1,009,291 1,009,291 1,009,291 0 0 150,000 0 0 150,000 151,393,575,457
35 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/09/15 1,009,225 1,009,225 1,009,225 0 0 150,000 0 0 150,000 151,383,760,238
36 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/09/14 1,009,160 1,009,160 1,009,160 0 0 150,000 0 0 150,000 151,373,944,982
37 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/09/13 1,009,094 1,009,094 1,009,094 0 0 150,000 0 0 150,000 151,364,129,689
38 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/09/12 1,009,029 1,009,029 1,009,029 0 0 150,000 0 0 150,000 151,354,314,089
39 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/09/11 1,008,963 1,008,963 1,008,963 0 0 150,000 0 0 150,000 151,344,498,587
40 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/09/10 1,008,898 1,008,898 1,008,898 0 0 150,000 0 0 150,000 151,334,683,181