صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/10/19 1,005,089 1,005,089 1,005,089 0 0 150,000 0 0 150,000 150,763,358,153
2 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/10/18 1,005,428 1,005,428 1,005,428 0 0 150,000 0 0 150,000 150,814,232,211
3 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/10/17 1,005,424 1,005,424 1,005,424 0 0 150,000 0 0 150,000 150,813,663,667
4 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/10/16 1,005,421 1,005,421 1,005,421 0 0 150,000 0 0 150,000 150,813,095,175
5 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/10/15 1,005,417 1,005,417 1,005,417 0 0 150,000 0 0 150,000 150,812,526,735
6 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/10/14 1,005,419 1,005,419 1,005,419 0 0 150,000 0 0 150,000 150,812,798,352
7 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/10/13 1,005,522 1,005,522 1,005,522 0 0 150,000 0 0 150,000 150,828,250,378
8 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/10/12 1,005,518 1,005,518 1,005,518 0 0 150,000 0 0 150,000 150,827,713,446
9 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/10/11 1,005,515 1,005,515 1,005,515 0 0 150,000 0 0 150,000 150,827,176,543
10 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/10/10 1,005,511 1,005,511 1,005,511 0 0 150,000 0 0 150,000 150,826,639,652
11 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/10/09 1,005,507 1,005,507 1,005,507 0 0 150,000 0 0 150,000 150,826,102,798
12 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/10/08 1,005,504 1,005,504 1,005,504 0 0 150,000 0 0 150,000 150,825,565,978
13 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/10/07 1,005,506 1,005,506 1,005,506 0 0 150,000 0 0 150,000 150,825,869,198
14 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/10/06 1,005,502 1,005,502 1,005,502 0 0 150,000 0 0 150,000 150,825,356,446
15 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/10/05 1,005,499 1,005,499 1,005,499 0 0 150,000 0 0 150,000 150,824,819,720
16 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/10/04 1,005,506 1,005,506 1,005,506 0 0 150,000 0 0 150,000 150,825,893,838
17 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/10/03 1,006,580 1,006,580 1,006,580 0 0 150,000 0 0 150,000 150,986,957,315
18 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/10/02 1,006,576 1,006,576 1,006,576 0 0 150,000 0 0 150,000 150,986,325,545
19 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/10/01 1,006,571 1,006,571 1,006,571 0 0 150,000 0 0 150,000 150,985,693,864
20 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/09/30 1,006,567 1,006,567 1,006,567 0 0 150,000 0 0 150,000 150,985,062,262