صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1281 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/04/18 998,141 998,141 998,141 0 0 150,000 0 0 150,000 149,721,207,177
1282 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/04/17 998,207 998,207 998,207 0 0 150,000 0 0 150,000 149,730,986,490
1283 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/04/16 998,272 998,272 998,272 0 0 150,000 0 0 150,000 149,740,770,323
1284 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/04/15 998,337 998,337 998,337 0 0 150,000 0 0 150,000 149,750,558,671
1285 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/04/14 998,402 998,402 998,402 0 0 150,000 0 0 150,000 149,760,351,532
1286 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/04/13 998,468 998,468 998,468 0 0 150,000 0 0 150,000 149,770,148,902
1287 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/04/12 998,533 998,533 998,533 0 0 150,000 0 0 150,000 149,779,950,776
1288 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/04/11 998,598 998,598 998,598 0 0 150,000 0 0 150,000 149,789,757,152
1289 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/04/10 998,664 998,664 998,664 0 0 150,000 0 0 150,000 149,799,568,025
1290 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/04/09 998,729 998,729 998,729 0 0 150,000 0 0 150,000 149,809,383,392
1291 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/04/08 998,823 998,823 998,823 0 0 150,000 0 0 150,000 149,823,473,249
1292 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/04/07 998,889 998,889 998,889 0 0 150,000 0 0 150,000 149,833,297,593
1293 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/04/06 998,954 998,954 998,954 0 0 150,000 0 0 150,000 149,843,131,523