صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1241 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/05/27 996,687 996,393 996,393 0 0 150,000 0 0 150,000 149,458,945,401
1242 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/05/26 996,665 996,372 996,372 0 0 150,000 0 0 150,000 149,455,763,517
1243 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/05/25 996,785 996,491 996,491 0 0 150,000 0 0 150,000 149,473,702,212
1244 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/05/24 996,904 996,611 996,611 0 0 150,000 0 0 150,000 149,491,640,975
1245 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/05/23 996,686 996,393 996,393 0 0 150,000 0 0 150,000 149,458,895,694
1246 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/05/22 996,881 996,588 996,588 0 0 150,000 0 0 150,000 149,488,186,065
1247 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/05/21 997,304 997,010 997,010 0 0 150,000 0 0 150,000 149,551,551,365
1248 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/05/20 996,811 996,519 996,519 0 0 150,000 0 0 150,000 149,477,775,862
1249 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/05/19 996,874 996,582 996,582 0 0 150,000 0 0 150,000 149,487,237,783
1250 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/05/18 996,994 996,701 996,701 0 0 150,000 0 0 150,000 149,505,176,948
1251 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/05/17 997,113 996,821 996,821 0 0 150,000 0 0 150,000 149,523,116,179
1252 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/05/16 996,740 996,448 996,448 0 0 150,000 0 0 150,000 149,467,272,408
1253 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/05/15 996,940 996,648 996,648 0 0 150,000 0 0 150,000 149,497,208,970
1254 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/05/14 997,172 996,880 996,880 0 0 150,000 0 0 150,000 149,531,996,074
1255 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/05/13 997,310 997,017 997,017 0 0 150,000 0 0 150,000 149,552,622,526
1256 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/05/12 997,088 996,796 996,796 0 0 150,000 0 0 150,000 149,519,467,193
1257 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/05/11 997,208 996,916 996,916 0 0 150,000 0 0 150,000 149,537,406,825
1258 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/05/10 997,327 997,036 997,036 0 0 150,000 0 0 150,000 149,555,346,523
1259 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/05/09 997,227 996,936 996,936 0 0 150,000 0 0 150,000 149,540,417,322
1260 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/05/08 997,224 996,933 996,933 0 0 150,000 0 0 150,000 149,539,953,319