صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1121 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/09/25 1,147,539 1,001,994 1,001,994 0 0 150,000 0 0 150,000 150,299,068,296
1122 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/09/24 1,230,634 1,001,460 1,001,460 0 0 150,000 0 0 150,000 150,219,028,338
1123 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/09/23 992,074 1,001,163 1,001,163 0 0 150,000 0 0 150,000 150,174,503,202
1124 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/09/22 992,167 1,001,257 1,001,257 0 0 150,000 0 0 150,000 150,188,493,307
1125 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/09/21 992,260 1,001,350 1,001,350 0 0 150,000 0 0 150,000 150,202,484,253
1126 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/09/20 992,348 1,001,438 1,001,438 0 0 150,000 0 0 150,000 150,215,699,944
1127 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/09/19 992,442 1,001,531 1,001,531 0 0 150,000 0 0 150,000 150,229,692,569
1128 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/09/18 992,251 1,001,341 1,001,341 0 0 150,000 0 0 150,000 150,201,179,607
1129 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/09/17 992,302 1,001,392 1,001,392 0 0 150,000 0 0 150,000 150,208,834,242
1130 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/09/16 992,598 1,001,688 1,001,688 0 0 150,000 0 0 150,000 150,253,126,607
1131 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/09/15 992,691 1,001,781 1,001,781 0 0 150,000 0 0 150,000 150,267,122,583
1132 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/09/14 992,784 1,001,874 1,001,874 0 0 150,000 0 0 150,000 150,281,119,395
1133 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/09/13 992,417 1,001,487 1,001,487 0 0 150,000 0 0 150,000 150,222,977,606
1134 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/09/12 992,116 1,001,127 1,001,127 0 0 150,000 0 0 150,000 150,169,016,705
1135 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/09/11 992,005 1,001,018 1,001,018 0 0 150,000 0 0 150,000 150,152,714,740
1136 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/09/10 991,959 1,000,959 1,000,959 0 0 150,000 0 0 150,000 150,143,862,884
1137 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/09/09 991,846 1,000,843 1,000,843 0 0 150,000 0 0 150,000 150,126,463,668
1138 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/09/08 991,949 1,000,946 1,000,946 0 0 150,000 0 0 150,000 150,141,948,070
1139 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/09/07 992,052 1,001,050 1,001,050 0 0 150,000 0 0 150,000 150,157,432,496
1140 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/09/06 991,933 1,000,917 1,000,917 0 0 150,000 0 0 150,000 150,137,479,481