صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1101 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/10/15 1,119,647 1,002,629 1,002,629 0 0 150,000 0 0 150,000 150,394,397,742
1102 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/10/14 1,119,744 1,002,726 1,002,726 0 0 150,000 0 0 150,000 150,408,972,276
1103 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/10/13 1,119,841 1,002,824 1,002,824 0 0 150,000 0 0 150,000 150,423,547,331
1104 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/10/12 1,119,938 1,002,921 1,002,921 0 0 150,000 0 0 150,000 150,438,122,905
1105 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/10/11 1,119,564 1,002,794 1,002,794 0 0 150,000 0 0 150,000 150,419,162,951
1106 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/10/10 1,119,575 1,002,654 1,002,654 0 0 150,000 0 0 150,000 150,398,151,563
1107 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/10/09 1,119,154 1,002,383 1,002,383 0 0 150,000 0 0 150,000 150,357,422,182
1108 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/10/08 1,119,102 1,002,314 1,002,314 0 0 150,000 0 0 150,000 150,347,165,361
1109 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/10/07 1,118,518 1,001,927 1,001,927 0 0 150,000 0 0 150,000 150,289,000,091
1110 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/10/06 1,118,621 1,002,030 1,002,030 0 0 150,000 0 0 150,000 150,304,503,986
1111 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/10/05 1,118,724 1,002,133 1,002,133 0 0 150,000 0 0 150,000 150,320,007,893
1112 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/10/04 1,118,654 1,002,143 1,002,143 0 0 150,000 0 0 150,000 150,321,497,612
1113 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/10/03 1,118,538 1,001,982 1,001,982 0 0 150,000 0 0 150,000 150,297,255,362
1114 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/10/02 1,118,383 1,001,945 1,001,945 0 0 150,000 0 0 150,000 150,291,818,117
1115 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/10/01 1,119,321 1,002,484 1,002,484 0 0 150,000 0 0 150,000 150,372,564,608
1116 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/09/30 1,118,666 1,002,130 1,002,130 0 0 150,000 0 0 150,000 150,319,501,648
1117 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/09/29 1,118,769 1,002,233 1,002,233 0 0 150,000 0 0 150,000 150,334,925,967
1118 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/09/28 1,118,744 1,002,207 1,002,207 0 0 150,000 0 0 150,000 150,331,081,741
1119 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/09/27 1,117,630 1,001,595 1,001,595 0 0 150,000 0 0 150,000 150,239,288,169
1120 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1397/09/26 1,117,376 1,001,570 1,001,570 0 0 150,000 0 0 150,000 150,235,435,702