صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/05/31 1,004,757 1,004,757 1,004,757 0 0 150,000 0 0 150,000 150,713,609,421
142 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/05/30 999,166 999,166 999,166 0 0 150,000 0 0 150,000 149,874,961,834
143 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/05/29 999,293 999,293 999,293 0 0 150,000 0 0 150,000 149,893,887,745
144 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/05/28 999,419 999,419 999,419 0 0 150,000 0 0 150,000 149,912,813,668
145 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/05/27 999,545 999,545 999,545 0 0 150,000 0 0 150,000 149,931,739,603
146 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/05/26 999,671 999,671 999,671 0 0 150,000 0 0 150,000 149,950,665,548
147 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/05/25 999,797 999,797 999,797 0 0 150,000 0 0 150,000 149,969,591,506
148 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/05/24 999,923 999,923 999,923 0 0 150,000 0 0 150,000 149,988,517,474
149 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/05/23 1,000,814 1,000,814 1,000,814 0 0 150,000 0 0 150,000 150,122,102,818
150 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/05/22 1,000,939 1,000,939 1,000,939 0 0 150,000 0 0 150,000 150,140,832,816
151 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/05/21 1,001,064 1,001,064 1,001,064 0 0 150,000 0 0 150,000 150,159,562,934
152 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/05/20 1,001,189 1,001,189 1,001,189 0 0 150,000 0 0 150,000 150,178,293,172
153 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/05/19 1,001,313 1,001,313 1,001,313 0 0 150,000 0 0 150,000 150,197,023,787
154 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/05/18 1,001,438 1,001,438 1,001,438 0 0 150,000 0 0 150,000 150,215,754,778
155 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/05/17 1,001,563 1,001,563 1,001,563 0 0 150,000 0 0 150,000 150,234,486,145
156 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/05/16 1,001,688 1,001,688 1,001,688 0 0 150,000 0 0 150,000 150,253,217,888
157 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/05/15 1,001,813 1,001,813 1,001,813 0 0 150,000 0 0 150,000 150,271,950,520
158 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/05/14 1,001,938 1,001,938 1,001,938 0 0 150,000 0 0 150,000 150,290,683,272
159 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/05/13 1,002,063 1,002,063 1,002,063 0 0 150,000 0 0 150,000 150,309,416,143
160 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/05/12 1,002,188 1,002,188 1,002,188 0 0 150,000 0 0 150,000 150,328,149,389