صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
221 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/03/13 998,956 998,956 998,956 0 0 150,000 0 0 150,000 149,843,337,113
222 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/03/12 999,072 999,072 999,072 0 0 150,000 0 0 150,000 149,860,838,616
223 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/03/11 999,189 999,189 999,189 0 0 150,000 0 0 150,000 149,878,340,360
224 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/03/10 999,306 999,306 999,306 0 0 150,000 0 0 150,000 149,895,842,347
225 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/03/09 999,422 999,422 999,422 0 0 150,000 0 0 150,000 149,913,344,576
226 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/03/08 999,539 999,539 999,539 0 0 150,000 0 0 150,000 149,930,847,047
227 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/03/07 999,656 999,656 999,656 0 0 150,000 0 0 150,000 149,948,350,240
228 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/03/06 999,772 999,772 999,772 0 0 150,000 0 0 150,000 149,965,853,435
229 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/03/05 999,889 999,889 999,889 0 0 150,000 0 0 150,000 149,983,356,632
230 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/03/04 1,000,006 1,000,006 1,000,006 0 0 150,000 0 0 150,000 150,000,870,071
231 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/03/03 1,000,121 1,000,121 1,000,121 0 0 150,000 0 0 150,000 150,018,167,115
232 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/03/02 1,000,236 1,000,236 1,000,236 0 0 150,000 0 0 150,000 150,035,464,511
233 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/03/01 1,000,352 1,000,352 1,000,352 0 0 150,000 0 0 150,000 150,052,762,259
234 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/02/31 1,000,468 1,000,468 1,000,468 0 0 150,000 0 0 150,000 150,070,141,314
235 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/02/30 995,470 995,470 995,470 0 0 150,000 0 0 150,000 149,320,482,156
236 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/02/29 995,586 995,586 995,586 0 0 150,000 0 0 150,000 149,337,966,093
237 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/02/28 995,703 995,703 995,703 0 0 150,000 0 0 150,000 149,355,450,278
238 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/02/27 995,820 995,820 995,820 0 0 150,000 0 0 150,000 149,372,934,711
239 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/02/26 995,936 995,936 995,936 0 0 150,000 0 0 150,000 149,390,419,391
240 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/02/25 996,053 996,053 996,053 0 0 150,000 0 0 150,000 149,407,904,318