صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
241 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/02/24 996,169 996,169 996,169 0 0 150,000 0 0 150,000 149,425,389,973
242 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/02/23 996,286 996,286 996,286 0 0 150,000 0 0 150,000 149,442,875,635
243 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/02/22 996,402 996,402 996,402 0 0 150,000 0 0 150,000 149,460,361,305
244 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/02/21 996,519 996,519 996,519 0 0 150,000 0 0 150,000 149,477,847,223
245 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/02/20 996,636 996,636 996,636 0 0 150,000 0 0 150,000 149,495,333,388
246 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/02/19 996,752 996,752 996,752 0 0 150,000 0 0 150,000 149,512,819,801
247 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/02/18 996,869 996,869 996,869 0 0 150,000 0 0 150,000 149,530,306,461
248 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/02/17 996,985 996,985 996,985 0 0 150,000 0 0 150,000 149,547,793,848
249 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/02/16 997,102 997,102 997,102 0 0 150,000 0 0 150,000 149,565,281,244
250 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/02/15 997,218 997,218 997,218 0 0 150,000 0 0 150,000 149,582,768,647
251 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/02/14 997,338 997,338 997,338 0 0 150,000 0 0 150,000 149,600,676,542
252 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/02/13 997,454 997,454 997,454 0 0 150,000 0 0 150,000 149,618,164,446
253 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/02/12 997,571 997,571 997,571 0 0 150,000 0 0 150,000 149,635,712,598
254 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/02/11 997,685 997,685 997,685 0 0 150,000 0 0 150,000 149,652,821,318
255 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/02/10 997,800 997,800 997,800 0 0 150,000 0 0 150,000 149,669,930,957
256 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/02/09 997,914 997,914 997,914 0 0 150,000 0 0 150,000 149,687,040,810
257 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/02/08 998,028 998,028 998,028 0 0 150,000 0 0 150,000 149,704,150,877
258 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/02/07 998,142 998,142 998,142 0 0 150,000 0 0 150,000 149,721,273,394
259 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/02/06 998,256 998,256 998,256 0 0 150,000 0 0 150,000 149,738,384,356
260 صندوق جسورانه دانشگاه تهران 1400/02/05 998,370 998,370 998,370 0 0 150,000 0 0 150,000 149,755,495,768