صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر لیست حاضرین مجمع 1401/02/10 تغییرات امیدنامه ای
منبع -
مقدمه لیست حاضرین مجمع 1401/02/10 تغییرات امیدنامه ای
متن خبر

لیست حاضرین مجمع 1401/02/10 تغییرات امیدنامه ای 

پیوست
مشاهده پیوست