صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
News
دسته بندی -
عنوان خبر تصمیمات مجمع مورخ 30-11-1400 ساعت10:00
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع مورخ 30-11-1400 ساعت10:00
متن خبر

تصمیمات مجمع مورخ 30-11-1400 ساعت10:00

پیوست
مشاهده پیوست