صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/06/10 1398/06/10 گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به مرداد ماه 1398 دانلود
1398/05/09 1398/05/09 گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به تیر ماه 1398 دانلود
1398/04/22 1398/04/22 صورتهاي مالي ميان دوره اي منتهي به 1398/03/31 دانلود
1398/04/10 1398/04/10 گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به خرداد ماه 1398 دانلود
1398/03/08 1398/03/08 گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به اردیبهشت ماه 1398 دانلود
1398/02/10 1398/02/10 گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به فروردین ماه 1398 دانلود
1398/01/20 1398/01/20 صورتهای مالی منتهی به 1397/12/29 دانلود
1398/01/20 1398/01/20 گزارش عملکرد منتهی به 29/12/1397 دانلود
1398/01/02 1398/01/02 گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به اسفند 1397 دانلود
1397/12/28 1397/12/28 صورتهای مالی منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده) دانلود
1397/12/08 1397/12/08 گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به بهمن ماه 1397 دانلود
1397/11/10 1397/11/10 گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به دی ماه 1397 دانلود
1397/10/26 1397/10/26 صورتهای مالی منتهی به1397/09/30 دانلود
1397/10/26 1397/10/26 گزارش عملکرد منتهی 1397/09/30 دانلود
1397/10/10 1397/10/10 گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به آذر مهر 1397 دانلود
1397/09/12 1397/09/12 گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به آبان ماه 1397 دانلود
1397/09/06 1397/09/06 گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به تیر ماه 1397 دانلود
1397/09/06 1397/09/06 گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به مرداد ماه 1397 دانلود
1397/09/06 1397/09/06 گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به شهریور ماه 1397 دانلود
1397/08/23 1397/08/23 گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به ماه مهر 1397 دانلود
1397/08/23 1397/08/23 گزارش عملکرد منتهی به 1397/06/31 دانلود
1397/08/21 1397/08/21 صورتهای مالی منتهی به 1397/06/31 دانلود