صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ صورتهای مالی منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ گزارش عملکرد منتهی به۳۱-۰۶-۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ گزارش عملکرد منتهی به۳۱-۰۳-۱۳۹۹(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ صورتهای مالی منتهی به ۳۱-۰۳-۱۳۹۹(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به تیرماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ صورتهای مالی منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ صورتهای مالی میاندوره ای منتهی ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ گزارش عملکرد منتهی ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ صورتهای مالی منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ گزارش عملکرد منتهی ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به اردیبهشت۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ گزارش عملکرد منتهی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ صورتهای مالی منتهی به۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهرن دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به اسفند ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به دی ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به مهرماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد منتهی به شهریور ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (نسخه اصل) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ صورتهای مالی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ گزارش عملکرد منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به اسفند ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به دی ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ صورتهای مالی منتهی به۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ گزارش عملکرد منتهی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به آذر مهر ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به ماه مهر ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود