ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 0 0 0 0 0 0 0 0
اوراق 28,252 18.45 25,790 16.83 11,726 7.67 3,292 2.15
وجه نقد 4,370 2.85 7,222 4.71 20,826 13.62 29,340 19.18
سایر دارایی ها 19,784 12.92 83,247 54.34 120,325 78.7 120,304 78.66
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد