صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق ۱۶,۷۶۵ ۱۰.۸۶ ۲,۷۷۱ ۱.۷۵ ۴,۵۶۰ ۲.۸۷ ۵,۴۴۹ ۳.۴۱
وجه نقد ۲,۴۳۹ ۱.۵۸ ۱۸۸ ۰.۱۲ ۲۳۶ ۰.۱۵ ۱۰۵ ۰.۰۷
سایر دارایی ها ۱۲۰,۶۴۹ ۷۸.۱۸ ۱۲۲,۲۹۹ ۷۷.۴۵ ۱۲۲,۷۶۳ ۷۷.۲ ۱۲۳,۰۰۸ ۷۶.۹۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد