صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق ۱۵,۹۸۹ ۱۰.۳۳ ۶,۱۸۹ ۳.۸۶ ۷,۴۵۴ ۴.۶۲ ۷,۴۶۰ ۴.۶۲
وجه نقد ۲,۲۷۳ ۱.۴۷ ۲۹۱ ۰.۱۸ ۴۲۱ ۰.۲۶ ۱۰۲ ۰.۰۶
سایر دارایی ها ۱۲۰,۸۶۵ ۷۸.۰۶ ۱۲۳,۲۰۳ ۷۶.۸۸ ۱۲۳,۷۶۶ ۷۶.۶۴ ۱۲۴,۳۹۴ ۷۷.۰۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد