صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق ۲۰,۱۲۵ ۱۳.۱۱ ۲,۳۲۵ ۱.۵ ۲,۹۵۰ ۱.۹ ۳,۶۴۹ ۲.۳۴
وجه نقد ۳,۰۲۴ ۱.۹۷ ۲۶۰ ۰.۱۷ ۱۴۹ ۰.۱ ۴۲ ۰.۰۳
سایر دارایی ها ۱۲۰,۴۱۱ ۷۸.۴۶ ۱۲۰,۱۸۴ ۷۷.۶۱ ۱۲۰,۱۵۸ ۷۷.۳۱ ۱۲۰,۱۴۶ ۷۷.۰۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد