صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق ۲۲,۲۳۳ ۱۴.۵ ۳,۱۶۶ ۲.۰۵ ۲,۴۴۶ ۱.۵۸ ۹۵۶ ۰.۶۲
وجه نقد ۳,۳۶۲ ۲.۱۹ ۲۲۲ ۰.۱۴ ۴۵۵ ۰.۲۹ ۶۶۳ ۰.۴۳
سایر دارایی ها ۴۳,۹۲۷ ۲۸.۶۵ ۱۲۰,۲۳۶ ۷۷.۹۹ ۱۲۰,۲۱۱ ۷۷.۶۹ ۱۲۰,۱۹۸ ۷۸.۱۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد