صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق ۱۸,۸۳۶ ۱۲.۲۵ ۴,۱۵۲ ۲.۶۵ ۵,۶۷۲ ۳.۶ ۶,۵۰۰ ۴.۱
وجه نقد ۲,۷۷۰ ۱.۸ ۱۰۱ ۰.۰۶ ۶۶ ۰.۰۴ ۱۱ ۰.۰۱
سایر دارایی ها ۱۲۰,۴۰۶ ۷۸.۲۹ ۱۲۰,۲۸۱ ۷۶.۸۹ ۱۲۰,۵۳۱ ۷۶.۴۳ ۱۲۲,۰۹۹ ۷۷.۰۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد