صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق ۱۷,۹۴۶ ۱۱.۶۵ ۳,۴۹۷ ۲.۲۲ ۹۷۲ ۰.۶۲ ۱,۸۵۷ ۱.۱۷
وجه نقد ۲,۶۴۵ ۱.۷۲ ۱۳۲ ۰.۰۸ ۲۳۰ ۰.۱۵ ۶۲۴ ۰.۳۹
سایر دارایی ها ۱۲۰,۴۸۹ ۷۸.۲۴ ۱۲۰,۹۷۳ ۷۶.۸۸ ۱۲۲,۰۷۲ ۷۷.۳۳ ۱۲۲,۰۵۹ ۷۶.۶۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد