متولی صندوق

شرکت سبد گردان الماس با شماره ثبت 473491 است.