صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۳,۶۴۹ ۲.۳۴ % ۳۲,۰۸۳ ۲۰.۵۸ % ۴۲ ۰.۰۳ % ۱۲۰,۱۴۶ ۷۷.۰۶ % ۰ ۰ %
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰ ۰ % ۳,۵۹۸ ۲.۳۱ % ۳۲,۰۸۳ ۲۰.۵۸ % ۴۲ ۰.۰۳ % ۱۲۰,۱۴۶ ۷۷.۰۸ % ۰ ۰ %
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۰ ۰ % ۳,۵۴۸ ۲.۲۸ % ۳۲,۰۸۳ ۲۰.۵۹ % ۴۲ ۰.۰۳ % ۱۲۰,۱۴۷ ۷۷.۱۱ % ۰ ۰ %
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۰ ۰ % ۳,۴۹۷ ۲.۲۵ % ۳۱,۴۸۳ ۲۰.۲۱ % ۶۴۲ ۰.۴۱ % ۱۲۰,۱۴۸ ۷۷.۱۳ % ۰ ۰ %
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۰ ۰ % ۳,۴۵۲ ۲.۲۲ % ۳۱,۴۸۳ ۲۰.۲۲ % ۶۴۲ ۰.۴۱ % ۱۲۰,۱۴۹ ۷۷.۱۵ % ۰ ۰ %
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰ ۰ % ۳,۴۰۶ ۲.۱۹ % ۳۲,۲۳۹ ۲۰.۶۸ % ۷۵ ۰.۰۵ % ۱۲۰,۱۵۰ ۷۷.۰۸ % ۰ ۰ %
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۰ ۰ % ۳,۳۶۰ ۲.۱۶ % ۳۲,۲۳۹ ۲۰.۶۹ % ۷۵ ۰.۰۵ % ۱۲۰,۱۵۱ ۷۷.۱۱ % ۰ ۰ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰ ۰ % ۳,۳۱۵ ۲.۱۳ % ۳۲,۲۳۹ ۲۰.۷ % ۷۵ ۰.۰۵ % ۱۲۰,۱۵۲ ۷۷.۱۳ % ۰ ۰ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰ ۰ % ۳,۲۶۹ ۲.۱ % ۳۲,۲۳۹ ۲۰.۷ % ۷۵ ۰.۰۵ % ۱۲۰,۱۵۲ ۷۷.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰ ۰ % ۳,۲۲۳ ۲.۰۷ % ۳۲,۲۳۹ ۲۰.۷۱ % ۷۵ ۰.۰۵ % ۱۲۰,۱۵۳ ۷۷.۱۷ % ۰ ۰ %