صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۰ ۰ % ۷,۲۸۲ ۴.۵۴ % ۳۰,۰۳۳ ۱۸.۷۲ % ۷۴ ۰.۰۵ % ۱۲۳,۰۰۵ ۷۶.۶۹ % ۰ ۰ %
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۰ ۰ % ۷,۲۲۲ ۴.۵ % ۳۰,۰۳۳ ۱۸.۷۳ % ۷۴ ۰.۰۵ % ۱۲۳,۰۰۵ ۷۶.۷۲ % ۰ ۰ %
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۰ ۰ % ۷,۱۶۳ ۴.۴۷ % ۳۰,۰۳۳ ۱۸.۷۴ % ۷۴ ۰.۰۵ % ۱۲۳,۰۰۵ ۷۶.۷۵ % ۰ ۰ %
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۰ ۰ % ۷,۱۰۴ ۴.۴۳ % ۳۰,۰۳۳ ۱۸.۷۵ % ۷۴ ۰.۰۵ % ۱۲۳,۰۰۵ ۷۶.۷۷ % ۰ ۰ %
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۰ ۰ % ۷,۰۴۴ ۴.۴ % ۳۰,۰۳۳ ۱۸.۷۵ % ۷۴ ۰.۰۵ % ۱۲۳,۰۰۵ ۷۶.۸ % ۰ ۰ %
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۰ ۰ % ۶,۹۸۵ ۴.۳۶ % ۳۰,۰۳۳ ۱۸.۷۶ % ۷۴ ۰.۰۵ % ۱۲۳,۰۰۵ ۷۶.۸۳ % ۰ ۰ %
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۰ ۰ % ۶,۹۲۶ ۴.۳۳ % ۳۰,۰۳۳ ۱۸.۷۷ % ۷۴ ۰.۰۵ % ۱۲۳,۰۰۵ ۷۶.۸۶ % ۰ ۰ %
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۰ ۰ % ۶,۸۶۶ ۴.۲۹ % ۳۰,۰۳۳ ۱۸.۷۷ % ۷۴ ۰.۰۵ % ۱۲۳,۰۰۵ ۷۶.۸۹ % ۰ ۰ %
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۰ ۰ % ۶,۸۰۷ ۴.۲۶ % ۳۰,۰۳۳ ۱۸.۷۸ % ۷۴ ۰.۰۵ % ۱۲۳,۰۰۵ ۷۶.۹۲ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۰ ۰ % ۶,۷۴۸ ۴.۲۲ % ۳۰,۰۳۳ ۱۸.۷۹ % ۷۴ ۰.۰۵ % ۱۲۳,۰۰۵ ۷۶.۹۵ % ۰ ۰ %