ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/01/31 0 0 % 34,872 22.51 % 0 0 % 6 0 % 120,061 0.04 % 0 0 %
2 1398/01/30 0 0 % 34,821 22.48 % 0 0 % 6 0 % 120,062 0.04 % 0 0 %
3 1398/01/29 0 0 % 34,821 22.48 % 0 0 % 6 0 % 120,062 0.04 % 0 0 %
4 1398/01/28 0 0 % 34,821 22.48 % 0 0 % 6 0 % 120,063 0.04 % 0 0 %
5 1398/01/27 0 0 % 34,774 22.46 % 0 0 % 6 0 % 120,064 0.04 % 0 0 %
6 1398/01/26 0 0 % 34,811 22.48 % 0 0 % 6 0 % 120,065 0.04 % 0 0 %
7 1398/01/25 0 0 % 34,814 22.48 % 0 0 % 6 0 % 120,065 0.04 % 0 0 %
8 1398/01/24 0 0 % 34,787 22.46 % 0 0 % 6 0 % 120,066 0.04 % 0 0 %
9 1398/01/23 0 0 % 34,780 22.46 % 0 0 % 6 0 % 120,067 0.04 % 0 0 %
10 1398/01/22 0 0 % 34,780 22.46 % 0 0 % 6 0 % 120,068 0.04 % 0 0 %