صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۰ ۰ % ۷,۴۶۰ ۴.۶۱ % ۲۶,۹۸۱ ۱۶.۶۷ % ۳۸ ۰.۰۲ % ۱۲۷,۳۵۸ ۷۸.۶۹ % ۰ ۰ %
۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۰ ۰ % ۷,۴۶۰ ۴.۶۱ % ۲۶,۹۸۱ ۱۶.۶۷ % ۳۸ ۰.۰۲ % ۱۲۷,۳۵۹ ۷۸.۶۹ % ۰ ۰ %
۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۰ ۰ % ۷,۴۶۰ ۴.۶۱ % ۲۶,۹۸۱ ۱۶.۶۷ % ۳۸ ۰.۰۲ % ۱۲۷,۳۶۰ ۷۸.۷ % ۰ ۰ %
۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۰ ۰ % ۷,۴۶۰ ۴.۶۱ % ۲۶,۹۸۱ ۱۶.۶۷ % ۳۸ ۰.۰۲ % ۱۲۷,۳۶۱ ۷۸.۷ % ۰ ۰ %
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۰ ۰ % ۷,۴۶۰ ۴.۶۱ % ۲۶,۹۸۱ ۱۶.۶۷ % ۳۸ ۰.۰۲ % ۱۲۷,۳۶۳ ۷۸.۷ % ۰ ۰ %
۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۰ ۰ % ۷,۴۶۰ ۴.۶۱ % ۲۶,۹۸۱ ۱۶.۶۷ % ۳۸ ۰.۰۲ % ۱۲۷,۳۶۴ ۷۸.۷ % ۰ ۰ %
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۰ ۰ % ۷,۴۶۰ ۴.۶۱ % ۲۶,۹۸۱ ۱۶.۶۷ % ۳۸ ۰.۰۲ % ۱۲۷,۳۶۵ ۷۸.۷ % ۰ ۰ %
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۰ ۰ % ۷,۴۶۰ ۴.۶۱ % ۲۶,۹۸۱ ۱۶.۶۷ % ۳۸ ۰.۰۲ % ۱۲۷,۳۶۶ ۷۸.۷ % ۰ ۰ %
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۰ ۰ % ۷,۴۶۰ ۴.۶۱ % ۲۶,۹۸۱ ۱۶.۶۷ % ۳۸ ۰.۰۲ % ۱۲۷,۳۶۸ ۷۸.۷ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۰ ۰ % ۷,۴۶۰ ۴.۶۱ % ۲۶,۹۸۱ ۱۶.۶۷ % ۳۸ ۰.۰۲ % ۱۲۷,۳۶۹ ۷۸.۷ % ۰ ۰ %