ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/05/01 0 0 % 3,292 2.15 % 0 0 % 29,340 19.18 % 120,304 78.66 % 0 0 %
2 1398/04/31 0 0 % 3,280 2.14 % 0 0 % 29,340 19.17 % 120,460 78.69 % 0 0 %
3 1398/04/30 0 0 % 3,280 2.14 % 0 0 % 29,340 19.17 % 120,453 78.69 % 0 0 %
4 1398/04/29 0 0 % 3,283 2.15 % 0 0 % 29,340 19.17 % 120,446 78.69 % 0 0 %
5 1398/04/28 0 0 % 3,278 2.14 % 0 0 % 29,340 19.17 % 120,439 78.69 % 0 0 %
6 1398/04/27 0 0 % 3,278 2.14 % 0 0 % 29,340 19.17 % 120,432 78.69 % 0 0 %
7 1398/04/26 0 0 % 3,278 2.14 % 0 0 % 29,340 19.17 % 120,424 78.69 % 0 0 %
8 1398/04/25 0 0 % 3,271 2.14 % 0 0 % 29,340 19.17 % 120,417 78.69 % 0 0 %
9 1398/04/24 0 0 % 3,274 2.14 % 0 0 % 29,340 19.17 % 120,410 78.69 % 0 0 %
10 1398/04/23 0 0 % 3,266 2.13 % 0 0 % 29,340 19.18 % 120,403 78.69 % 0 0 %