صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰ ۰ % ۹۵۶ ۰.۶۲ % ۳۱,۹۶۸ ۲۰.۷۹ % ۶۶۳ ۰.۴۳ % ۱۲۰,۱۹۸ ۷۸.۱۶ % ۰ ۰ %
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰ ۰ % ۹۱۸ ۰.۶ % ۳۱,۹۶۸ ۲۰.۷۹ % ۶۶۳ ۰.۴۳ % ۱۲۰,۱۹۹ ۷۸.۱۸ % ۰ ۰ %
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰ ۰ % ۸۸۰ ۰.۵۷ % ۳۱,۹۶۸ ۲۰.۸ % ۶۶۳ ۰.۴۳ % ۱۲۰,۲۰۰ ۷۸.۲ % ۰ ۰ %
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰ ۰ % ۸۴۳ ۰.۵۵ % ۳۱,۹۶۸ ۲۰.۸ % ۶۶۳ ۰.۴۳ % ۱۲۰,۲۰۱ ۷۸.۲۲ % ۰ ۰ %
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰ ۰ % ۸۰۵ ۰.۵۲ % ۳۴,۰۳۵ ۲۱.۹۳ % ۱۴۷ ۰.۱ % ۱۲۰,۲۰۲ ۷۷.۴۵ % ۰ ۰ %
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰ ۰ % ۷۶۷ ۰.۴۹ % ۳۴,۰۳۵ ۲۱.۹۴ % ۱۴۷ ۰.۱ % ۱۲۰,۲۰۲ ۷۷.۴۷ % ۰ ۰ %
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰ ۰ % ۷۳۰ ۰.۴۷ % ۳۴,۰۳۵ ۲۱.۹۴ % ۱۴۷ ۰.۱ % ۱۲۰,۲۰۳ ۷۷.۴۹ % ۰ ۰ %
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۰ ۰ % ۶۹۲ ۰.۴۵ % ۳۴,۰۳۵ ۲۱.۹۵ % ۱۴۷ ۰.۱ % ۱۲۰,۲۰۴ ۷۷.۵۱ % ۰ ۰ %
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۰ ۰ % ۶۵۴ ۰.۴۲ % ۳۴,۰۳۵ ۲۱.۹۵ % ۱۴۷ ۰.۱ % ۱۲۰,۲۰۵ ۷۷.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۰ ۰ % ۶۱۷ ۰.۴ % ۳۴,۰۳۵ ۲۱.۹۶ % ۱۴۷ ۰.۱ % ۱۲۰,۲۰۶ ۷۷.۵۵ % ۰ ۰ %