صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۰ ۰ % ۱,۸۵۷ ۱.۱۷ % ۳۴,۷۳۵ ۲۱.۸۱ % ۶۲۴ ۰.۳۹ % ۱۲۲,۰۵۹ ۷۶.۶۳ % ۰ ۰ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۰ ۰ % ۱,۷۹۸ ۱.۱۳ % ۳۴,۷۳۵ ۲۱.۸۲ % ۶۲۴ ۰.۳۹ % ۱۲۲,۰۶۰ ۷۶.۶۶ % ۰ ۰ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۰ ۰ % ۱,۷۳۹ ۱.۱ % ۳۴,۷۳۵ ۲۱.۹ % ۴۷ ۰.۰۳ % ۱۲۲,۰۶۰ ۷۶.۹۷ % ۰ ۰ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ۰ ۰ % ۱,۶۷۹ ۱.۰۶ % ۳۴,۷۳۵ ۲۱.۹۱ % ۴۷ ۰.۰۳ % ۱۲۲,۰۶۱ ۷۷ % ۰ ۰ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ۰ ۰ % ۱,۶۲۰ ۱.۰۲ % ۳۴,۷۳۵ ۲۱.۹۲ % ۴۷ ۰.۰۳ % ۱۲۲,۰۶۲ ۷۷.۰۳ % ۰ ۰ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۰ ۰ % ۱,۵۶۱ ۰.۹۹ % ۳۴,۷۳۵ ۲۱.۹۳ % ۴۷ ۰.۰۳ % ۱۲۲,۰۶۳ ۷۷.۰۶ % ۰ ۰ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۰ ۰ % ۱,۵۰۲ ۰.۹۵ % ۳۴,۷۳۵ ۲۱.۹۴ % ۴۷ ۰.۰۳ % ۱۲۲,۰۶۴ ۷۷.۰۹ % ۰ ۰ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۰ ۰ % ۱,۴۴۲ ۰.۹۱ % ۳۴,۷۳۵ ۲۱.۹۴ % ۴۷ ۰.۰۳ % ۱۲۲,۰۶۵ ۷۷.۱۱ % ۰ ۰ %
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۰ ۰ % ۱,۳۸۳ ۰.۸۷ % ۳۴,۷۳۵ ۲۱.۹۵ % ۴۷ ۰.۰۳ % ۱۲۲,۰۶۶ ۷۷.۱۴ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۰ ۰ % ۱,۳۲۴ ۰.۸۴ % ۳۴,۷۳۵ ۲۱.۹۶ % ۴۷ ۰.۰۳ % ۱۲۲,۰۶۶ ۷۷.۱۷ % ۰ ۰ %