ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/03/30 0 0 % 32,332 21.22 % 0 0 % 14 0.01 % 120,006 78.77 % 0 0 %
2 1398/03/29 0 0 % 32,332 21.22 % 0 0 % 13 0.01 % 120,007 78.77 % 0 0 %
3 1398/03/28 0 0 % 32,277 21.19 % 0 0 % 13 0.01 % 120,008 78.8 % 0 0 %
4 1398/03/27 0 0 % 32,273 21.19 % 0 0 % 13 0.01 % 120,008 78.8 % 0 0 %
5 1398/03/26 0 0 % 32,268 21.19 % 0 0 % 13 0.01 % 120,009 78.8 % 0 0 %
6 1398/03/25 0 0 % 32,230 21.17 % 0 0 % 13 0.01 % 120,010 78.82 % 0 0 %
7 1398/03/24 0 0 % 32,227 21.17 % 0 0 % 13 0.01 % 120,011 78.82 % 0 0 %
8 1398/03/23 0 0 % 32,227 21.17 % 0 0 % 13 0.01 % 120,011 78.82 % 0 0 %
9 1398/03/22 0 0 % 32,227 21.17 % 0 0 % 13 0.01 % 120,012 78.82 % 0 0 %
10 1398/03/21 0 0 % 32,184 21.14 % 0 0 % 13 0.01 % 120,013 78.85 % 0 0 %