صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴۹,۴۴۵,۸۱۶,۰۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۹۶,۳۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۹۶,۳۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۹۶,۳۰۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۴/۰۶
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۹۹۶,۳۰۵ ۹۹۶,۳۰۵ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۹,۴۴۵,۸۱۶,۰۶۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۹۹۶,۴۰۸ ۹۹۶,۴۰۸ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۹,۴۶۱,۱۶۶,۱۳۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۹۹۶,۵۱۰ ۹۹۶,۵۱۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۹,۴۷۶,۵۳۶,۲۹۲
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۹۹۶,۶۱۳ ۹۹۶,۶۱۳ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۹,۴۹۱,۸۸۶,۵۴۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۹۹۶,۷۱۵ ۹۹۶,۷۱۵ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۹,۵۰۷,۲۷۲,۷۲۲
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۹۹۴,۸۷۶ ۹۹۴,۸۷۶ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۹,۲۳۱,۳۸۹,۱۶۶
  ۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۹۹۴,۹۷۹ ۹۹۴,۹۷۹ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۹,۲۴۶,۸۱۷,۸۰۷
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۹۹۵,۰۸۲ ۹۹۵,۰۸۲ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۹,۲۶۲,۲۴۶,۵۰۰
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۹۹۵,۱۸۵ ۹۹۵,۱۸۵ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۹,۲۷۷,۶۷۵,۲۴۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۹۹۵,۲۸۷ ۹۹۵,۲۸۷ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۹,۲۹۳,۱۰۴,۰۳۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۹۹۵,۳۹۰ ۹۹۵,۳۹۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۹,۳۰۸,۵۳۲,۸۸۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۹۹۵,۴۹۳ ۹۹۵,۴۹۳ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۹,۳۲۳,۹۶۱,۷۷۹
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۹۹۵,۵۹۶ ۹۹۵,۵۹۶ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۹,۳۳۹,۳۹۰,۷۲۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۹۹۵,۶۹۹ ۹۹۵,۶۹۹ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۹,۳۵۴,۸۱۹,۷۲۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۹۹۵,۸۰۲ ۹۹۵,۸۰۲ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۹,۳۷۰,۲۴۸,۷۷۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۹۹۵,۹۰۵ ۹۹۵,۹۰۵ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۹,۳۸۵,۶۷۷,۸۷۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۹۹۶,۰۰۷ ۹۹۶,۰۰۷ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۹,۴۰۱,۱۰۷,۰۲۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۹۹۶,۱۱۰ ۹۹۶,۱۱۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۹,۴۱۶,۵۳۶,۲۲۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۹۹۶,۲۱۳ ۹۹۶,۲۱۳ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۹,۴۳۱,۹۶۵,۴۷۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۹۹۶,۳۱۶ ۹۹۶,۳۱۶ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۹,۴۴۷,۳۹۴,۷۷۴