مدیر صندوق شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران(سهامی خاص)  است که با هدف مدیریت و توسعه سرمایه گذای های دانشگاه تهران تاسیس شده است.