بازده دوره ای صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادارتهران درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روز رسانی آن در پایان هر هفته صورت می پذیرد :

تا تاریخ
توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر 1398/04/31 1398/05/01 (0.106)% (0.703)%
هفته گذشته 1398/04/25 1398/05/01 (0.129)% %2.035
ماه گذشته 1398/04/02 1398/05/01 (0.148)% %5.819
3 ماه اخیر 1398/02/04 1398/05/01 (0.053)% %23.311
6 ماه 1397/11/04 1398/05/01 %0.068 %54.214
یک سال اخیر 1397/05/01 1398/05/01 %0.671 %131.254
تا زمان انتشار 1397/04/06 1398/05/01 %0.47 %166.511
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %13.31 %13402
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (7.04)% (97.46)%