صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ %۰.۰۱۵ %۰.۰۵
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ (۰.۹۲۴)% %۱.۱۳۶
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ (۰.۹۱۱)% (۰.۰۱۱)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ (۰.۵۹۴)% %۱۱.۲۴۲
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ (۰.۷۶۲)% %۳۶.۹۶۳
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ (۰.۳۱۵)% %۷۸.۵۵۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ (۰.۱۱۲)% %۱۷۴.۶۶۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۱۶.۹۱ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۳۸.۲۴)% (۹۷.۴۶)%