صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ %۰.۰۲۳
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ %۰.۰۲۴ %۲.۹۴۶
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ %۰.۴۸۷ %۱۳.۸۸۱
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ %۰.۰۱۱ %۳۵.۵۱۲
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ %۰.۳۸۲ %۶۲.۹۶۹
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ %۰.۴۱۳ %۱۵۲.۳۶۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ %۰.۸۱۷ %۲۶۹.۳۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۱۶.۹۱ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۳۸.۲۴)% (۹۸.۶۲)%