صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ %۰.۰۲۷ %۳.۲۰۹
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ %۰.۱۹۲ %۵.۶۳۵
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ %۰.۸۲۴ %۵۱.۴۸۷
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ %۳.۱۶۱ %۱۶۵.۰۷۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ %۴.۶۵۱ %۳۶۸.۰۸
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ %۴.۸۴۸ %۶۷۰.۹۶۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ %۵.۴۵۷ %۱۶۲۸.۹۹۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۳۵.۲ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۳۸.۸۹)% (۹۸.۶۲)%