صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین مجمع 1399/06/29صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین مجمع 1399/06/29صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست