صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین مجمع 1398/10/21سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین مجمع 1398/10/21سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست