صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۴۱۹
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع سالیانه مورخ 1398/04/26
منبع -
مقدمه آگهی دعوت به مجمع سالیانه مورخ 1398/04/26
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست